Контактирајте на еден од следниве начини:

телефон: +389 2 323 1772
мобилен: +389 75 475 188
e-mail адреса: info@energi-cycling.mk

поштенска адреса:

ВК Енерџи Скопје
бул. Илинден 38А
1000 Скопје
Македонија
Club Noticeboard: Bikestop Cycling Shop, Orce Nikolov 101/6, 1000 Skopje, Macedonia
Bank Account Information:
Централен Регистар ЕМБС. 6233350 | ЕДБ. 4030007636556 | Жиро Сметка. 240000116480442